فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
14,800 تومان

توضیحات فایل:

فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محصول مورد نظر شامل پروژه دکتری در رشته حسابداری با عنوان مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قالب فایل word مشتمل بر ۱۹۶ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

شرح مختصر:

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل­بندی آن است. بنابراین پژوهـش حاضر کاربـردی بوده و از نـوع پژوهش­های شبه­ تجربی است. با استفاده از بانک­های اطلاعاتی موجود، ۱۴۶ شرکت برای دوره ۱۲ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ در ۴ گروه طبقه­ بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.

دارایی­های نامشهود نیز به دو گروه دارایی­های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم­ بندی شد. دارایی­های نامشهود ثبت شده از صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی­های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی­های نامشهود ثبت شده شرکت­های مورد بررسی و عملکرد مالی آن­ها، بجز سود خالص، رابطه مثبت معنا­داری وجود ندارد.

فهرست مطالب فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران                                             

فصل اول: کلیات پژوهش.. ۱

۱-۱- مقدمه.. ۲

۱-۲- بیان مساله پژوهش.. ۳

۱-۳- اهمیت پژوهش.. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش.. ۷

۱-۵- سوال­های پژوهش.. ۸

۱-۶- فرضیه­ های پژوهش.. ۹

۱-۷- روش انجام پژوهش.. ۱۲

۱-۷-۱- جامعه و نمونه آماری.. ۱۲

۱-۷-۲- روش گردآوری داد­ه­ها.. ۱۳

۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده­ها.. ۱۴

۱-۸- متغیرهای پژوهش.. ۱۵

۱-۹- استفاده­ کنندگان از نتایج ‌پژوهش.. ۱۵

۱-۱۰- تعریف واژه­های کلیدی.. ۱۵

۱-۱۰-۱- دارایی­های نامشهود.. ۱۵

۱-۱۰-۲- اموال فکری.. ۱۶

۱-۱۰-۳- کیو توبین.. ۱۶

۱-۱۰-۴- ارزش افزوده اقتصادی.. ۱۶

۱-۱۱- ساختار پژوهش.. ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. ۱۸

۲-۱- مقدمه.. ۱۹

۲-۲- مبانی نظری.. ۲۰

۲-۲-۱- تاریخچه دارایی­های نامشهود و اهمیت این دارایی­ها.. ۲۰

۲-۲-۲- ماهیت دارایی­های نامشهود.. ۲۱

۲-۲-۳- روش­های ارزیابی دارایی­های نامشهود.. ۲۴

۲-۲-۳-۱- روش­های ارزیابی مبتنی بر نسبت.. ۲۵

۲-۲-۳-۲- روش­های ارزیابی مبتنی بر اندازه.. ۲۶

۲-۲-۳-۳- روش­های ارزیابی ترکیبی.. ۲۷

۲-۲-۴- الزامات گزارشگری دارایی­های نامشهود.. ۲۸

۲-۳- رابطه دارایی­های نامشهود با عملکرد شرکت.. ۳۱

۲-۴- پیشینه پژوهش.. ۳۶

۲-۴-۱- پیشینه داخلی.. ۳۶

۲-۴-۲-  پیشینه خارجی.. ۴۴

۲-۵- خلاصه فصل.. ۵۴

فصل سوم: روش اجرای پژوهش.. ۵۵

۳-۱- مقدمه.. ۵۶

۳-۲- سوال­های پژوهش.. ۵۷

۳-۳- روش پژوهش.. ۵۸

۳-۴- قلمرو پژوهش.. ۵۹

۳-۵- جامعه پژوهش.. ۵۹

۳-۶- مدل پژوهش.. ۶۰

۳-۷- فرضیه­های پژوهش.. ۶۲

۳-۸- متغیرهای پژوهش.. ۶۷

۳-۸-۱- متغیرهای مستقل.. ۶۷

۳-۸-۲- متغیرهای وابسته.. ۶۹

۳-۸-۳- متغیرهای کنترلی.. ۷۱

۳-۹- روش گردآوری داده‌ها.. ۷۱

۳-۱۰- روش­های آماری مورد استفاده در پژوهش.. ۷۲

۳-۱۰-۱- آزمون تفاوت میانگین.. ۷۲

۳-۱۰-۲- ضریب همبستگی.. ۷۴

۳-۱۰-۳- مدل­سازی معادله ساختاری.. ۷۴

۳-۱۱- روایی و پایایی پژوهش.. ۷۷

۳-۱۲- خلاصه فصل.. ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها.. ۷۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادها.. ۱۳۲

منابع و مآخذ

پیوستها

مطالعه بیشتر