پروژه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

پروژه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,900 تومان

شرح مختصر:

پروژه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

دانش پژوهان گرامی در این پست پروژه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ( گرایش تولید) با عنوان:ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS (مطالعه موردی دانشگاههای استان های سمنان و گلستان) در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۲۲ صفحه آماده دانلود شده است.

Related image

فهرست مطالب:

چکیده……………….۱

فصل اول: کلیات تحقیق………… ۲

مقدمه…………………… ۳

بیان مسأله……………… ۴

ضرورت و اهمیت تحقیق………… ۵

اهداف تحقیق………………. ۶

سؤالات تحقیق………….. ۶

مفاهیم واژگان…………….۶

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………… ۸

مقدمه………………. ۹

تعاریف نوآوری………………. ۹

نظریه های کلاسیک نوآوری……… ۱۱

موضوعاتی که در سازمان در معرض تغییر و نوآوری قرار می گیرند……… ۱۳

منابع نوآوری…………. ۱۶

انواع نوآوری………. ۱۹

مراحل فرآیند نوآوری سازمانی…… ۲۹

ویژگی های فرآیند نوآوری…. ۳۵

الگوهای توسعۀ نوآوری……….. ۳۸

۲-۹-۱- الگوهای نوآوری سازمانی………………… ۳۸

۲-۹-۲- الگوی مفهومی نوآوری در خدمات……………….. ۴۰

۲-۹-۳- ترسیم الگوهای نوآوری در خدمات…………….. ۴۴

عوامل مؤثر بر سنجش نوآوری……………………….. ۴۹

عوامل مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی……………………….. ۵۳

موانع نوآوری…….. ۵۹

پیشینه تحقیق……………. ۶۱

فصل سوم: متدولوژی تحقیق………………….. ۶۶

مقدمه………………………..۶۷

طرح تحقیق……………………. ۶۷

جامعه آماری……………. ۶۷

ابزار گردآوری داده ها………… ۶۸

روش گردآوری اطلاعات………. ۶۹

اعتبار اندازه گیری……………….. ۶۹

قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری…….. ۷۰

ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………….. ۷۱

تحلیل داده ها…………………… ۷۱

۳-۹-۱- تحلیل عاملی………………۷۲۳-۹-۲- روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)………………………. 74۳-۹-۴- مدل تاپسیس(TOPSIS)………

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها… ۸۰

مقدمه…….. ۸۱

تحلیل عاملی اکتشافی مدل نوآوری…… ۸۱

روش AHP جهت وزن دهی به عامل ها…….. ۹۴

رتبه بندی دانشگاهها با استفاده از روش TOPSIS……… 97

مدل مفهومی تحقیق……… ۱۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۳

مقدمه…………….. ۱۰۳

بررسی نتایج………………. ۱۰۳

پیشنهادات پژوهش……… ۱۰۵

محدودیت های تحقیق……….. ۱۰۹

تحقیقات آتی……… ۱۰۹

منابع و مآخذ…………… ۱۱۰

پیوست ها ………………… ۱۱۵

چکیده لاتین………. ۱۲۱

فهرست جدول ها

جدول (۲-۱) مفاهیم نوآوری از دهۀ ۶۰ تا هزاره سوم…………………………… ۱۱

جدول (۳-۱) ضریب آلفای کرونباخ…….. ۷۰

جدول (۳-۲) شاخص ناسازگاری تصادفی……۷۷

جدول (۳-۳) مقیاس AHP…………………. 77

جدول (۴-۱) خروجی KMO و آزمون بارتلت……………… ۸۱

جدول (۴-۲) اشتراک استخراجی داده ها………….۸۳

……..

مطالعه بیشتر