فایل word بررسی نارسایی های حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی

فایل word بررسی نارسایی های حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,500 تومان

شرح محتصر:

فایل word بررسی نارسایی های حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی

دانش پژوهان گرامی در این بخش پروژه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M. A.)با موضوع: بررسی نارسایی های حسابداری صنعتی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی در قالب فایل word با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۵۳ صفحه آماده دانلود شده است

فهرست مطالب: 

چکیده۱

فصل اول کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف مشخص تحقیق.. ۶

۱-۵ نام بهره‏وران. ۶

۱-۶ سؤالات تحقیق.. ۶

۱-۷ فرضیه‏های تحقیق.. ۷

۱-۸تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۷

۱-۸-۲فرآورده‌های نفتی.. ۷

۱-۸-۳ارزیابی عملکرد. ۷

۱-۸-۴بودجه‌ریزی عملیاتی.. ۷

۱-۸-۵کنترل فعالیتهای عملیاتی.. ۷

۱-۹ شرح کامل روش تحقیق.. ۸

۱-۹-۱شرح کامل روش گردآوری داده‌ها۸

۱-۹-۲جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۸

۱-۹-۳قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۱۰ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها۹

۱-۱۱ساختار تحقیق.. ۹

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱ مقدمه. ۱۱

۲-۲ مبانی نظری تحقیق.. ۱۲

۲-۲-۱ تعریف هزینه. ۱۲

۲-۲-۲ هزینه در مقابل بها۱۳

۲-۲-۳ هزینه‌های مختلف برای مقاصد گوناگون. ۱۴

۲-۲-۴ مفاهیم، اصطلاحات و طبقه‌بندیهای گوناگون هزینه‌ها۱۶

۲-۲-۵ موضوع هزینه. ۱۶

۲-۳ مراحل سیستم تعیین بها۱۷

۲-۳-۱ انباشت بها۱۷

۲-۳-۲ تخصیص بها۱۸

۲-۳-۲-۱ محرک بها۱۸

۲-۳-۲-۲ مدیریت بها۱۹

۲-۴ مبانی طبقه‌بندی بها۲۰

۲-۴-۱ طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری (بر مبنای روش تخصیص)۲۱

۲-۴-۲ طبقه‌بندی بها بر مبنای رفتار. ۲۴

۲-۴-۳ طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول. ۲۶

۲-۴-۴ طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت کنترل. ۲۸

۲-۴-۵ طبقه‌بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی.. ۳۰

۲-۴-۶ طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه عملکرد. ۳۰

۲-۴-۷ طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم‌گیری.. ۳۱

فصل سوم روش تحقیق.. ۶۹

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها۸۱

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها۱۱۱

مطالعه بیشتر