پاورپوینت کودکان دچار اختلال جسمی و حرکتی

پاورپوینت کودکان دچار اختلال جسمی و حرکتی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
19mb
نویسنده
دسته بندی
7,900 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت کودکان دچار اختلال جسمی و حرکتی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت کودکان دچار اختلال حرکتی (جسمی حرکتی) با فرمت PPT در ۶۲ اسلاید قابل ویرایش تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجح نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست و عناوین:

مقدمه

اختلال در مهارت های حرکتی

شیوع

آشنایی با کودکان و دانش آموزان معلول جسمی _ حرکتی

فلج مغزی

شیوع فلج مغزی

سبب شناسی

علل و روش های پیشگیری از نارسایی های جسمانی و بیماری های بدنی

نقایص مادرزادی

تصادفات و سایر شرایط جسمانی

طبقه بندی

اسپاستیک

آتتوید

آتاکسی

مختلط

ب)طبقه بندی نوع دوم (درگیری اندام ها)

ویژگی های کودکان معلول جسمی – حرکتی

رویکرد کلی

ملاحظات آموزشی

تجهیزات توانبخشی گروه های جسمی حرکتی در حوزه ی سخت افزار و نرم افزار در ایران

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺣﺴﯽ

فناوری های موجود

دست بیونیک

نرم افزار DOWELL

(Evowalk) بهبود راه رفتن با تحریک هوشمند عضلات

ویلچر بسیار سبک و مجهز به هوش مصنوعی Phoenix

ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﺭﺩ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻨﺪلی ﭼﺮﺥ ﺩﺍﺭ

بخشی از متن :

محتوای اسلاید ۲

مقدمه

در Dsm5 ، اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ رﺷﺪی ، اﺧﺘﻼل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯿﺸﻪ ای و اﺧﺘﻼل ﺗﯿﮏ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﻼک ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﺷﺪی در ح Dsm5 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑل ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻓﺮد و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ و ﭘﺎ ﭼﻠﻔﺘﯽ ﺑﻮدن (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺟﺴﺎم)و ﯾﺎ ﮐﻨﺪی و ﺑﯽ دﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﭼﺮﺧﻪ ، اﺟﺴﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﭽﯽ و ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل دﺳﺘﺨﻂ،ورزش ﻫﺎ)ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اﻓﺖ در اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎرز ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺪاﺧﻞ دارد و روی ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻐﻠﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزی وی ﺗﺎﺛﯿﺮ ،ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ در اواﯾﻞ دوران رﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مطالعه بیشتر