پروژه بررسی رابطه توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور ازدیدگاه دبیران و مدیران دبیرستانهای دولتی شهرستان خوی

پروژه بررسی رابطه توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور ازدیدگاه دبیران و مدیران دبیرستانهای دولتی شهرستان خوی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
17,900 تومان

توضیحات فایل

پروژه  بررسی رابطه توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور ازدیدگاه دبیران و مدیران دبیرستانهای دولتی شهرستان خوی

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند ، در این قسمت فایل پروژه بررسی رابطه توسعه حرفه ای و مدیریت مدرسه محور از دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستانهای دولتی شهرستان خوی در قالب ورد در ۱۵۱ صفحه با کیفیت عالی آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شرح مختصر:

این تحقیق به بررسی رابطه توسعه حرفه ای با مدیریت مدرسه محور از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دخترانه دولتی شهرستان خوی پرداخته است. هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه بررسی رابطه مدیریت مدرسه محوری با توسعه حرفه ای مدیران و  معلمان ، دستیابی به نتایجی است که احتمالا حاکی از ارتباط برخی از عوامل بین آنهاست.

جامعه آماری کلیه مدیران ودبیران دبیرستانهای دولتی دخترانه شهرستان خوی (۲۵۶ نفر) می باشد ونمونه آماری ۱۵۴ نفرکه تعداد آن طبق جدول مورگان محاسبه شده است که ۳۸ نفر مدیر بروش سرشماری و۱۱۶ نفر دبیر بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که بعد از تایید روایی بوسیله اساتید متخصص، محاسبه پایایی پرسشنامه ها انجام گردید، پایایی پرسشنامه مدیریت مدرسه محوری (۷۹۶/) و پایایی  پرسشنامه توسعه حرفه ای(۹۵۱/)، محاسبه شد.

داده ها به کمک آمار توصیفی واستنباطی تجزیه وتحلیل گردید.جهت آزمون فرضیه ها از آزمونهای پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونهای ساده وچندگانه و آزمون آنوا استفاده شد.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی نشان می دهد که بین توسعه حرفه ای  و مدیریت مدرسه محور از دیدگاه دبیران و مدیران رابطه وجود دارد، فرضیه ها ی فرعی نشان میدهد که تمامی مولفه های توسعه حرفه ای رابطه معنی داری با مدیریت مدرسه محوری دارند و نتایج رگرسیون نشان می دهد که حدود ۶/۵۵ درصد از واریانس متغیر ملاک توسعه حرفه ای از واریانس متغیر پیش بین مدرسه محوری تبیین می شود وحدود ۲/۵۹ درصد از واریانس متغیر ملاک توسعه حرفه ای از واریانس متغیرهای پیش بین مولفه های مدرسه محوری تبیین می شود.

کلمات کلیدی: پروژه – مدیریت مدرسه محور – دیدگاه دبیران و مدیران – شهرستان خوی -توسعه حرفه ای

مطالعه بیشتر