برترین فایل تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

برترین فایل تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
24,000 تومان

توضیحات فایل:

برترین فایل تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند در این بخش تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در قالب ورد و در ۱۱۰ صفحه قابل ویرایش تهیه و تدوین و آماده دانلود شده و  در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شرح مختصر:

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در نیروگاه رامین اهواز  می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.

کارکنان نیروگاه رامین اهواز جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که از این میان تعداد ۱۲۴ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد نوآوری و چابکی سازمانی استفاده گردید. با این وجود بار دیگر روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت. روایی با استفاده از نظراتخبرگان سازمان و اساتید محترم تأیید گردید…………

فهرست مطالب برترین فایل تحقیق بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای نحقیق

قلمرو تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

نوآوری سازمانی

مقدمه

نوآوری

تعریف نوآوری

انواع نوآوری

الگوهای تکاملی فرایند نوآوری تکنولوژیک

عوامل موثر بر شکل گیری فرایندهای نوآوری

فرایند نوآوری

ارزیابی نوآوری

ابعاد نوآوری سازمانی در پژوهش حاضر

تئوری های نوآوری

عوامل شکست نوآوری •چابکی سازمانی

مقدمه

سیر ظهور و پیدابش مفهوم چابکی

تعریف چابکی

ابعاد چابکی سازمانی مورد استفاده در پژوهش حاضر

مضامین کلیدی در مفهوم چابکی

اصول چابکی در بخش دولتی

ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی

اصول طراحی سازمان چابک

اهمیت چابکی در سازمان های دولتی

نتایج حاصل از چابکی برای سازمان

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخل کشور

تحقیقات خارج از کشور

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

فرضیه های تحقیق

انواع تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

روش و ابزار جمع آوری داده ها

پرسشنامه های تحقیق

نحوه توزیع پرسشنامه

نحوه امتیازبندی پرسشنامه

ویژگیهای فنی ابزار تحقیق

روایی

پایانی

متغیرهای تحقیق

روش های آماری مورد استفاده در تحقیق

آزمون کالموگروف – اسمیرینف

تحلیل همبستگی

ضریب همبستگی پیرسون

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

مقدمه

تحلیل توصیفی داده ها

نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق

نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها

آزمون کالوگروف-اسمیرینف

آزمون فرضیه ها

فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق

مقدمه

یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه ها

نتیجه گیری حاصل از تحلیل استنباطی

نتیجه گیری کلی

پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق

محدودیتهای تحقیق

مطالعه بیشتر