ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک درپیش بینی درماندگی مالی

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک درپیش بینی درماندگی مالی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
12,000 تومان

شرح مختصر:

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک درپیش بینی درماندگی مالی

دانش پژوهان عزیز در این بخش پروژه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک درپیش بینی درماندگی مالی در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۱۸ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

چکیده:

ورشکستگی شرکت ها یکی از راه هایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی می تواند با هشدارهای لازم ، شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان های مناسب، سرمایه گذاری نمایند. یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است.

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق

(۱-۱مقدمه……….۲

(۲-۱ تشریح وبیان مسئله……۳

(۳-۱ضررت انجام تحقیق…..۷

(۴-۱ اهدافتحقیق…..۷

(۵-۱ روش تحقیق……۸

(۶-۱ جامعه آماری……..۸

(۷-۱ سوالات تحقیق…….۹

(۸-۱ فرضیه های تحقیق………۹

(۹-۱ محدودیت هایتحقیق………۹

(۱۰-۱ کاربرد تحقیق…۱۰

(۱۱-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی…….۱۰

(۱۲-۱ ساختار کلی تحقیق……۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

(۱-۲ مقدمه………۱۴

(۲-۲ تعاریف ورشکستگی…۱۵

(۳-۲ دلایل ورشکستگی……۱۷

(۴-۲ مراحل ورشکستگی……۰۲

(۵-۲ قوانین ورشکستگی…۲۱

۲-۵-۱ ) قوانین ورشکستگی در ایران……..۱۲

(۶-۲ تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی………۲۳

(۱-۶-۲ تکنیک آماری……….۴۲

(۲-۶-۲تکنیک هوش مصنوعی………….۲۴

(۳-۶-۲ مدلهای تئوریک……….۲۵

۲-۷) مدلهای پیش بینی درماندگی مالی …………..۲۵

۲-۷-۱)آماری تک متغیره………۲۵

۲-۷-۲)تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA)……26

۲-۷-۳)مدل احتمالی خطی(LPM………27

۲-۷-۴)مدل لوجیت………۲۸

۲-۷-۵)مدل پروبیت…….۲۹

۲-۷-۶)روش های مجموع تجمعی……..۳۰

۲-۷-۷)فرایندهای تعدیل ناقص…..۳۰

۲-۷-۸)الگوریتم طبقه بندی بازگشتی……..۳۰

۲-۷-۹) استدلال مبتنی بر موضوع…….۳۱

۲-۷-۱۰)شبکه های عصبی مصنوعی……..۳۲

۲-۷-۱۱)الگوریتم ژنتیک…….۳۳

۲-۷-۱۲)برنامه ریزی ژنتیک………۳۵

۲-۷-۱۳)مدل مجموعه های سخت……….۴۱

۲-۷-۱۴)ماشین بردار تکیه گاه(SV………………..42

۲-۷-۱۵) معیارهای تجزیه ترازنامه(BS………….42

(۸-۲تئوری های ورشکستگی……….۴۳

۲-۸-۱) تئوری ورشکستگی قمارباز………۴۳

۲-۸-۲) تئوری مدیریت وجوه نقد……..۴۳

۲-۸-۳) تئوری های ریسک اعتباری…….۴۳

۲-۸-۳-۱) مدل های اعتبار سنجی مورگان و KMV مودی…….۴۳

۲-۸-۳-۲) ریسک اعتباری CSFB………..43

۲-۸-۳-۳) تئوری پرتفو لیوی اعتباری مک کینسی……….۴۴

(۹-۲میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی…….۴۴

(۱۰-۲میزان دقت و خطای نوع اول و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی………..۴۶

(۱۱-۲نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی………۵۰

(۱۲-۲نتیجه گیری…….۵۰

بخش دوم : پیشینه تحقیقات

۲-۱۳) مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق…….۱۵

۲-۱۳-۱) تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه درماندگی مالی…..۵۱

۲-۱۳-۲) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه درماندگی مالی……..۵۳

۲-۱۳-۳) تحقیقات انجام شده در زمینه الگو های جریان نقدی……..۵۵

۲-۱۴) نتیجه گیری ادبیات و پیشینه تحقیقات…..۵۷

۲-۱۵) خلاصه فصل..۵۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

مطالعه بیشتر