فایل تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

فایل تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
9,900 تومان

توضیحات فایل:

فایل تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

در این پست پروژه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش مالی با عنوان تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری در قالب فایل WORD با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۲۵۹ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

 

فایل تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

از بین روشهای مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح شده اند، مدل کارت امتیازی متوازن ، تنها روشی است که بصورت پیوسته سازمان را از پائین ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق میدهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژیهای سازمان بوده، جامع نگر است و از تمام زوایا به سازمان نگاه میکند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم میآورد.و توانسته است ضعف سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلی در شرکتها که متکی برشاخص های مالی و عمداً مبتنی برکاهش بهای تمام شده ناشی ازصرفه های مقیاس وتولید انبوه است، رفع کند.

در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شده است.داده های این تحقیق از۳۵ شرکت جامعه آماری در بک دوره زمانی چهار ساله از سال ۸۶ تا ۸۹ استخراج شده است.با توجه به اینکه متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن دارای چهار معیار و متغیرهای وابسته مربوط به ارزیابی عملکرد دارای سه متغیرمی باشد ، مدلهای رگرسیون در سه دسته زیر بررسی گردیده است.

۱) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش (ارزیابی عملکرد)

۲) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها (ارزیابی عملکرد)

۳) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه(ارزیابی عملکرد)

جهت آزمون فرضیه های تحقیق در گام نخست به بررسی شرایط موجود با

وجود تمامی متغیرهای مستقل به تعداد ۱۳۲ متغیر با استفاده از رگرسیون خطی

به روش همزمان استفاده شده است.از آنجایی که فرضیه معنا دار بودن ضرایب

متغیرهای مستقل و عدم هم خطی (ناهمبسته بودن) بین متغیرهای مستقل در

روش همزمان رد گردیده است . لذا جهت رفع این مشکل از روش گام به گام

جهت ورود متغیرهای ورودی به رگرسیون انتخاب گردیده است که سبب گردید

تمامی فرضیه های تحقیق با ارایه مدل جدید مورد تایید قرار بگیرند.

مطالعه بیشتر