اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش

اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود فایل اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل تحقیق کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری) اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی  قالب ورد تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

دانلود فایل اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی

چکیده:

لینالول، مونوترپن الکلی است که در اسانس روغنی تعدادی از گیاهان آروماتیک وجود دارد. این ترکیب اثرات ضد التهابی، ضد درد و انواعی از اثرات بیولوژیک بر سیستم عصبی را داراست. در تحقیق حاضر، ما تکنیک ثبت داخل سلولی۰/۱ ) به سرعت فرکانس mM) را برای مطالعه اثرات لینالول بر فعالیت نورونهای حلزون به کار بردیم. اعمال لینالول پتانسیلهای عمل خودبهخودی را افزایش و شیب فاز رپلاریزاسیون و دوره و دامنه پتانسیل هایپرپولاریزان متعاقب را کاهش داد. لینالول همچنین دامنه پتانسیل عمل را کاهش داد اما به نظر میرسد این تاثیر نتیجه دپلاریزاسیون آهسته غشاء باشد و نه مهار مستقیم کانالهای سدیمی زیرا با تثبیت ولتاژ استراحت غشاء در حدود کنترل (با تزریق مداوم ۰/۲ ) به تدریج الگوی فعالیت را از mM) جریان منفی) کاهش دامنه پتانسیلهای عمل هم حذف گردید.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱-۱) بیان مساله ۲

۱-۲) دلایل استفاده از نورون­های حلزون ۵

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

۲-۱) صرع ۸

۲-۲) اسانس­های گیاهی ۹

۲-۳) اثرات بیولوژیک اسانس­های گیاهی ۱۰

۲-۳-۲ ) اثرات موتاژنیک اسانسها در سطح هسته و سیتوپلاسم۱۰

۳-۳-۲) اثرات انتی موتانژنیک اسانسها.۱۰

۴-۳-۲ ) اثرات سرطانزایی اسانسها.۱۱

۴-۲) ترکیبات اسانسها و عملکرد آنها روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی ۱۱

۱-۴-۲) اکالیپتول  ۱۲

۲-۴-۲) اوجنول ۱۳

۳-۴-۲) منتول ۱۳

۴-۴-۲) سیترونلول ۱۴

۵-۴-۲) لینالول ۱۵

۲-۵) کانال­های یونی و مشارکت آن­ها در فعالیت الکتریکی نورون­ها ۱۷

۲-۵-۱) کانال­های کلسیمی ۱۷

۲-۵-۲) کانال­های پتاسیمی۱۹

۲-۵-۲-۱) کانال­های پتاسیمی وابسته به ولتاژ ۱۹

۲-۵-۲-۲) کانال­های پتاسیمی وابسته به کلسیم ۲۰

۲-۵-۳) کانال­های سدیمی ۲۱

۲-۵-۳-۱) جریان­های سدیمی گذرا و مداوم ..۲۲

۶-۲) تعدیل کانال های یونی توسط فسفوریلاسیون ۲۳

۱-۶-۲) گیرنده متابوتروپیک.۲۳

۷-۲ ) پروتئین کینازها..۲۵

۲-۷-۱) PKA و اثر بر کانال­های یونی ۲۵

۲-۷-۲) PKC و اثر بر کانال­های یونی…. ۲۷

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱) حیوانات . ۳۰

۳-۲) تشریح و آماده سازی گانگلیون عصبی جهت ثبت … ۳۰

۳-۳) محلول­ها و دارو­ها .. ۳۱

۳-۴) ثبت داخل سلولی  ۳۲

۳-۵) مراحل آزمایش … ۳۴

۳-۶) پارامتر­های الکتروفیزیولوژیک مورد مطالعه ۳۴

۳-۷)  آزمون آماری ۳۶

فصل چهارم: نتایج

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری

مطالعه بیشتر