جامع ترین پاورپوینت برنامه ریزی پویا (Dynamic Programing )

جامع ترین پاورپوینت برنامه ریزی پویا (Dynamic Programing )
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

جامع ترین پاورپوینت برنامه ریزی پویا (Dynamic Programing )

این فایل حاوی مطالعه Dynamic Programing (برنامه ریزی پویا) می باشد که با فرمت PowerPoint -قابل ویرایش در ۲۳ اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست مطالب جامع ترین پاورپوینت برنامه ریزی پویا (Dynamic Programing )

تاریخچه
مقدمه
عناصر اصلی برنامه ریزی پویا
حل مسائل برنامه ریزی خطی با استفاده از برنامه ریزی پویا
حل مسائل برنامه ریزی غیرخطی با استفاده از برنامه ریزی پویا

تاریخچه

اﯾﻦ روش در ﺳﺎل ١٩۵٣ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ریچارد بلمن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰِی ﭘﻮﯾﺎ در رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم رایانه روﺷﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺬف اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﺑﺎرۀ ﯾﮏ زﯾﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰِی ﭘﻮﯾﺎ در رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم رایانه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻋﻠﻮم رایانه ای ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰِی ﭘﻮﯾﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد زﯾﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﮑﺮاری را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰِی ﭘﻮﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰِی ﭘﻮﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ روش ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن ﺟﻮاب زﯾﺮﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.الگوریتم تقسیم و حل ، ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻘﺴﯿم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺣﻞ زﯾﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ،ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و ﺟﻮاب ﻣﺴﺄﻟﻪاﺻﻠﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰِی ﭘﻮﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎ دارای زﯾﺮ-زﯾﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روش ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺣﻞ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﮑﺮر زﯾﺮﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻻزم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ…………

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید. بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

مطالعه بیشتر